Tarihçe

EYPASAD

EYPASAD

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanları ile birlikte bir girişimin sonucunda EYPASAD, (Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Derneği) adı ile kurulmuştur.

2005
2008
TESAM

TESAM

Daha sonra 2008 yılında yeni bir oluşumla Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) ile birlikte çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı dönemde Ankara Bilim Platformu oluşturulmuş, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarının yenilikçi yaklaşımlar sergilemesine zemin hazırlanmıştır.

ULİSAM

ULİSAM

2015 yılında tüm bilimsel oluşumlar ve etkinlikler ULİSAM (Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) çatısı altında bir araya getirilerek akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmekteyiz.

2015
misyonumuz

Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı analiz ederek; sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimi sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak. Hizmetlerin ilk seferde etkili, doğru, kaliteli ve verimli olarak yapılmasını sağlayacak süreçleri geliştirmek. Ülkemizin çağdaş medeniyetler üzerine çıkmasına katkı sağlamak.

vizyonumuz

Sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimin öncüsü, aklın ışığı olmak.

Değerlerimiz

 • Sevgi, saygı ve hoşgörü
 • İnsan merkezli planlama
 • Planlı, ilkeli, kaliteli ve sürekli gelişim
 • Bilimsellik, özgünlük ve nesnellik
 • Özgüven ve oto kontrol
 • Ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik
ilkelerimiz

Biz inanıyoruz ki ülkemizde yarınımızı inşaa edecek çok miktarda güçlü, donanımlı ve zinde beyinler vardır. Günümüzde tüm kurumlarımızın da verimli ve kaliteli olması gerekmektedir. Bugünün doğru bir biçimde değerlendirilmesi; Geçmişin muhasebesine ve geleceğin hedeflerinin birlikte ele alınmasına bağlıdır. Kendimiz, kurumumuz ve ülkemiz için sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimin öncüsü ve aklın ışığı olarak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:

 • Kurumsal Sır’ra önem verilir.
 • Uzman görüşü önemlidir.
 • Tüm kurumlar ve organizasyonlar stratejik plan yapmalı ve bu planlar gerçekleştirilmelidir.
 • Her kurum ve kuruluş, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve kendi mevzuatını geliştirmek için çalışmalıdır.
 • Planlı, ilkeli, kaliteli ve sürekli gelişim önemlidir.
 • Vizyoner liderlik ve insan merkezli yönetim gereklidir.
 • Ölçülemeyen faaliyet değerlendirilemez.
 • Güven iyidir, fakat kontrol çok daha iyidir.
 • Her zaman ve her durumda eğitim önemsenmelidir.
StrategIc Areas of ULİSAM

Stratejik Alanlarımız

Stratejik Yönetim

İnsan kaynakları yönetimi
Vizyoner yönetim anlayışı
Kaynakların etkin, verimli ve doğru kullanımı
Planlı gelişim
Stratejik planlamanın etkin olarak hayata geçirilmesi
Kurumsal potansiyel ve dinamiklerin değerlendirilmesi
Kurumsal kapasitenin arttırılması
Şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ön plana çıkarılması
Çalışan memnuniyetinin sağlanması
Sürekli gelişimin desteklenmesi

Sanat, Turizm ve Eğlence

Sanat ruhunun teşvik edilmesi
Estetik, zarafet ve nezaket unsurlarının hayata geçirilmesi
Turizmin geliştirilmesi
Turizm alanlarının korunması
Festival, konser, müzik, tiyatro ve sinema gibi etkinliklerin desteklenmesi
Uluslararası toplumsal eğlence merkezlerinin teşvik edilmesi

Sosyokültürel Yapı

Etnik köken ve din ayrımcılığının önlenmesi
Yoksulluğun önlenmesi
Üniversite kamu kurumları, stk’lar ile müşterek proje üretmek
Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmesi
Milli kültür ve eğitime eğitsel ve fiziksel katkı

Siyaset ve Politika

Devlet politikaları ve siyaset ilişkisi
Siyasi partiler ve devlet politikaları
Toplumsal birlik ve beraberlik
Kurumsal politika oluşturma
Politika analizleri
Siyaset ve toplum
Yeni dünya düzeni
Yeni türkiye anlayışı ve oluşumu
Geleceğin dünyasında var olma

Yaşam Kalitesinin Arttırılması

İnsan merkezli kent inşaası
Toplumsal mutabakat zemini oluşturulması
Estetik, engelsiz ve ergonomik belediye hizmetleri
Estetik kent mobilyaları
Hastaneler ve termal sağlık tesisleri
Kent içi rekreasyon alanları
Yeterli ve dengeli beslenme
Toplu taşıma ve bisiklet kullanımı teşviki
Kaynakların doğru, eşit ve adil dağılımı
Yeşil alanların çoğaltılması
Sosyal, kültürel ve sportif projelerin hayata geçirilmesi
Engelli ve yaşlı yaşam kalitesinin arttırılması
Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi
Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık
Çocuk ve gençlerle ilgili projelerin hayata geçirilmesi

Sanayi, Ticaret ve Bilişim

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik projeler
Yazılım ve bilişim teknolojileri
Kripto para
Uzay teknolojileri
Uluslararası ticaret merkezleri
Üniversite – Sanayi iş birliği
Yeni ve farklı ticaret unsurları
Modern sanayi unsurları
Ticaret ve sanayi odaları işbirlikleri

Afet Yönetimi

Afet öncesi bireysel ve toplumsal eğitim
Afet öncesi hazırlık
Doğal afet yönetimi
Ülkemizin doğal afet haritası
İklim değişikliği ve afet ilişkisi
İklim değişikliği ve su kıtlığı
Deniz yükselmesi ve buzulların erimesi
Erozyon ve toprak kaybı
Resmi kurum ve kuruluşların afetlere hazır bulunurluk düzeyi

İklim ve Çevre Sağlığı

Temiz ve yaşanabilir şehir hayatı
Enerji kaynaklarının korunması
Çevre kirliliğinin önlenmesi
Tarım alanlarının korunması
Doğal kimliklerin korunması
Çed raporu
Iso 14001 uygulama
Verimli toprakların işlenmesi
Atık yönetimi ve çevrenin korunması
İklim değişikliğine uyum sağlanması
Kentlerin sağlıklı gelişmesi ve akıllı kentlerin inşaası
Kent içi göl ve göletlerin korunması
Ekolojik okur yazar belediyelerin oluşturulması
Sürdürülebilir alternatif ulaşımın sağlanması
Doğal ve kültürel yapı

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası iş birliği ve anlaşmalar
Uluslararası sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler
Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ilişkileri
İslam devletleri iş birlikleri
Uluslararası sosyal medya ve dijitalleşme

Güvenlik ve Savunma

Savunma sanayii projeleri
Modern güvenlik unsurları
Bireysel güvenlik unsurları
Konut güvenliği
Modern askerlik anlayışı

ULİSAM's ObjectIves

Hedeflerimiz

Ulusal ve uluslararası konularda farklı ve özgün analizler yapmak
Stratejik, ekonomik, sosyal ve politik başlıklar etrafında uzmanlaşmaya önem vermek
Stratejik topluluğun üyeleri olan farklı mesleki ve felsefi geçmişe sahip uzmanlar (politika yapıcılar, üst düzey yetkilileri, sanayiciler, askeri liderler, uzmanlar ve akademisyenler) arasında diyalog ve görüşlerini yansımaları / paylaşmaları için bir merkez olmak.
Kamuoyu ve karar alıcıları tarafsız ve doğru şekilde bilgilendirmek; rapor, analiz, dergi, kitap gibi yayınlar ve eğitim, staj, seminer, konferans, panel gibi faaliyetlerle bilgi paylaşımı sağlamak.
Yurtdışındaki çözüm ortaklarımızla çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşıyıp, yayın ve faaliyet yelpazemizi ve etkinliğimizi genişletmek.

mustafa MURAT
ULİSAM BAŞKANI

ULiSAM, “Geleceğin Türkiyesi” için ulusal, bölgesel ve uluslararası politikalar kapsamında bilimsel çalışmaları esas alan bir düşünce kuruluşudur.

© ULİSAM 2024  /  Her Hakkı Saklıdır.

ulisam

ulisam 2023 logo emblem color

Yenileniyoruz!